Name: T. Akagündüz (voorheen TMT Facility Services)
Address: Laakkade 399H
Registered seat: 's-Gravenhage
Date insolvency judgement: 30-03-2021
Court file number: F.09/21/56 Rechtbank Den Haag
Supervisory Judge: mr. A.C.M. Höppener
Trustee: mr E. Ayerdem
Remarks: 31-03-2021: Uitspraak faillissement op 30 maart 2021
State: Open