BELANGRIJK: lees deze Gebruiksvoorwaarden en onderstaand Privacy- en beveiligingsbeleid aandachtig voordat u deze softwaredienst gebruikt. U dient de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy – waaronder het installeren van cookies op uw computer - te aanvaarden om gebruik te kunnen maken van deze softwaredienst.

Gebruiksvoorwaarden softwaredienst en websites
ClaimsAgent B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52046087 (hierna “ClaimsAgent”), stelt deze softwaredienst ter beschikking door middel van de meest gangbare Internetbrowsers. U dient zelf te zorgen voor installatie van een actuele versie van een Internetbrowser en van andere programmatuur ter beveiliging van uw computersysteem tegen bedreigingen.

ClaimsAgent stelt deze softwaredienst beschikbaar in de staat waarin deze zich van tijd tot tijd bevindt (beschikbaarstelling ‘as is’). ClaimsAgent kan naar eigen inzicht wijzigingen in deze softwaredienst aanbrengen. ClaimsAgent is niet verplicht specifieke eigenschappen van deze softwaredienst te handhaven of daaraan toe te voegen. ClaimsAgent levert geen aanvullende diensten, tenzij daartoe een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

Alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) deze softwaredienst zijn (intellectueel) eigendom van ClaimsAgent of van haar toeleveranciers en van andere derden van wie materiaal ter beschikking wordt gesteld. U zult de (intellectuele) (eigendoms)rechten van ClaimsAgent, van haar toeleveranciers en andere derden op (de inhoud van) deze softwaredienst, daaronder begrepen het databankenrecht van de producent van de databank en de daarop gebaseerde en daaraan ontleende data en informatie, eerbiedigen. U verleent voorzover vereist toestemming aan ClaimsAgent om de door u ingevoerde data en informatie, waaronder persoonsgegevens, op te (doen) nemen in de databank en om die data en informatie voor de uitvoering van de overeenkomsten met u en met haar overige gebruikers te (doen) gebruiken met inachtneming van onderstaande privacy policy.

U verstrekt (persoons)gegevens en informatie ofwel op verzoek van de curator / bewindvoerder ofwel op eigen initiatief. In beide gevallen verleent u - voorzover vereist - toestemming aan ClaimsAgent om uw (persoons)gegevens en informatie aan de curator / bewindvoerder ter beschikking te stellen of door te geven ter verdere verwerking in het kader van de afwikkeling van de door hen behandelde insolventieprocedures, een en ander met inachtneming door ClaimsAgent van het hieronder vermelde Privacy- en beveiligingsbeleid.

U neemt het op zich om de inlog-gegevens, die u bij het aanmaken van een account of nadien verkrijgt, vertrouwelijk te (doen) behandelen en ook bij het inschakelen van hulppersonen of andere derden alle redelijkerwijs te eisen maatregelen te (doen) nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid daarvan. U neemt het op zich om wijzigingen in de door u geregistreerde gegevens steeds onverwijld in uw account aan te passen.

U neemt het op zich ervoor te zorgen dat het door u geregistreerde e-mailadres gedurende de gehele periode van gebruik van de softwaredienst in werking is en u dient uw e-mail regelmatig te bekijken. Indien uw e-mailadres wijzigt, neemt u het op zich om het nieuwe e-mailadres onverwijld in uw account te registreren.

U neemt het op zich ook uw overige (persoons)gegevens en informatie te allen tijde up-to-date te zullen houden en in uw account te registreren.

Door aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy stemt u ermee in, dat alle correspondentie en overige berichtgeving over de door u ingediende vordering(en) en alle daarmee verband houdende oproepen aan het door u geregistreerde e-mailadres (of de e-mailadressen) kan (kunnen) plaatsvinden.

ClaimsAgent en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik van de inlog-gegevens uit. Indien redelijkerwijs aanleiding bestaat om de inlog-gegevens te wijzigen, zult u daartoe onverwijld overgaan. Door middel van de functie ‘wachtwoord vergeten?’ kunt u een nieuw wachtwoord verkrijgen.

Het gebruik van (de inhoud van) deze softwaredienst en gerelateerde websites, daaronder begrepen de overdracht en uitwisseling van data, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor uw eigen risico. Het is u niet toegestaan om de inhoud van deze softwaredienst en gerelateerde websites van ClaimsAgent en daarop gebaseerde en daaraan ontleende informatie op niet-incidentele basis, al dan niet bewerkt, in welke vorm dan ook openbaar te maken, commercieel te exploiteren, te verveelvoudigen of te verkopen, in netwerken te integreren of anderszins te openbaren.

ClaimsAgent en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de data en informatie die u via de softwaredienst en gerelateerde websites van ClaimsAgent overdraagt, verkrijgt, raadpleegt en gebruikt. ClaimsAgent en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade of stagnatieschade, voortvloeiende uit het gebruik van deze softwaredienst of de via deze softwaredienst en websites van ClaimsAgent overgedragen, verkregen, geraadpleegde en gebruikte data en informatie. ClaimsAgent en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van deze softwaredienst en gerelateerde websites.

U dient de eventueel door ClaimsAgent te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van:

  • het registreren of ter verificatie aanbieden van een niet bestaande schuldvordering of een schuldvordering voor een verhoogd bedrag (strafbaar ingevolge art. 344 Wetboek van Strafrecht);
  • ieder gebruik van deze softwaredienst  op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor ClaimsAgent en haar toeleveranciers, voor klanten van ClaimsAgent of voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via deze softwaredienst  hebt verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van deze softwaredienst, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan;
  • het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van deze softwaredienst van ClaimsAgent is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over of voortvloeiend uit het gebruik van deze softwaredienst zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.

Privacy- en beveiligingsbeleid met betrekking tot de verwerking van gegevens en informatie in het algemeen en van persoonsgegevens in het bijzonder

Privacy statement ClaimsAgent

ClaimsAgent heeft de privacy van alle bij de afwikkeling van insolventieprocedures betrokkenen hoog in het vaandel staan. ClaimsAgent houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens. ClaimsAgent heeft ter beveiliging van de door haar verzamelde, verwerkte en bewaarde (persoons)gegevens en informatie diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen. Hieronder leest u wat de verwerking van de door u ingevoerde (persoons)gegevens en van overige informatie inhoudt.

Verwerking van (persoons)gegevens en informatie

ClaimsAgent verzamelt, verwerkt en bewaart alleen (persoons)gegevens en informatie:

(1) over (de afwikkeling van) insolventieprocedures (d.w.z. faillissementen en surseances van betaling), waaronder procedures met betrekking tot natuurlijke personen die een onderneming drijven; en

(2) van schuldeisers, d.w.z. zowel natuurlijke als rechtspersonen, gevestigd zowel binnen als buiten de Europese Unie (hierna aangeduid als crediteuren) die geldvorderingen en daarmee verband houdende nevenrechten (hierna gezamenlijk aangeduid als: vorderingen) indienen in insolventieprocedures; en

(3) van degenen die professioneel (al dan niet als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken) met de afwikkeling van insolventieprocedures zijn belast (d.w.z. curatoren, bewindvoerders, rechters-commissarissen en hun respectievelijke hulppersonen).

(partijen sub (2) en (3) hierna gezamenlijk aangeduid als gebruikers).

ClaimsAgent verwerkt bovengenoemde (persoons)gegevens en informatie op een wijze die (1) voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016), de Uitvoeringsweg AVG en overige relevante regelgeving; en (2) optimaal nut genereert voor zichzelf en voor andere belanghebbenden, waaronder crediteuren, curatoren en bewindvoerders.

ClaimsAgent verzamelt, verwerkt en verstrekt bovengenoemde (persoons)gegevens en informatie door middel van de eigen softwareapplicatie die beschikbaar is via de Internet-websites ClaimsAgent.nl (voor crediteuren) en Trustee.ClaimsAgent.nl (voor curatoren), door middel van data-koppelingen (API’s) met de rechterlijke macht en met e-mail-diensten van derden.

Doel gegevensverwerking

ClaimsAgent verzamelt, verwerkt en bewaart (persoons)gegevens en informatie met het doel:

(1)   crediteuren in insolventieprocedures als tussenpersoon te assisteren bij de online indiening van hun vorderingen bij curatoren en bewindvoerders; en

(2)   crediteuren in insolventieprocedures te informeren over het verloop van de insolventieprocedures waarin zij vorderingen hebben ingediend; en

(3)   curatoren en bewindvoerders als tussenpersoon te assisteren bij de afwikkeling van insolventieprocedures waarin zij van overheidswege zijn aangesteld en waarin zij als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken ter uitvoering van hun wettelijke taak in het algemeen belang die (persoons)gegevens en informatie van crediteuren verwerken; en

(4) daarmee binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving aanvullende (toekomstige) diensten te ontwikkelen.

Data-minimalisatie

ClaimsAgent verzamelt, verwerkt en bewaart uitsluitend gegevens en informatie die relevant zijn voor en beperkt zijn tot voornoemde doelstelling. ClaimsAgent houdt daarbij rekening met het stadium van afwikkeling van de respectievelijke insolventieprocedures en vraagt zelf niet om verstrekking van meer gegevens en informatie dan in het betreffende stadium noodzakelijk is. ClaimsAgent faciliteert tevens dat curatoren en bewindvoerders, in het kader van hun wettelijke taakuitoefening, aan crediteuren nadere gegevens en informatie (waaronder persoonsgegevens) vragen en verstrekken.

Opslagbeperking

ClaimsAgent zal uitsluitend alle persoonsgegevens automatisch uit zijn databanken laten verwijderen na zes maanden na definitieve afwikkeling van een insolventieprocedure. Een vaste termijn of een vast moment is daarvoor niet op voorhand te bepalen, omdat de duur van afwikkeling van insolventieprocedures van geval tot geval verschilt en ClaimsAgent daarover geen zeggenschap heeft.

Let op: ook persoonsgegevens van particulieren, die als consument of eenmanszaak een vordering hebben ingediend, worden automatisch verwijderd. De curator of bewindvoerder in de betreffende insolventieprocedure kan hun (persoons)gegevens ook in zijn eigen administratie hebben opgeslagen en mogelijk langer bewaren dan ClaimsAgent. Hij doet dit dan als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke op grond van zijn eigen, wettelijke taak in het algemeen belang.

Crediteuren voeren (persoons)gegevens en informatie in ter gelegenheid van het aanmaken van een account en dienen hun account vervolgens te activeren. Indien crediteuren hun account niet activeren verwijdert ClaimsAgent al die (persoons)gegevens en informatie automatisch na 14 dagen na aanmaak van het account.

Juistheid gegevensverwerking

ClaimsAgent kan niet instaan voor de juistheid van de verwerkte (persoons)gegevens en informatie van gebruikers als gevolg van de aard van de dienstverlening: deze gaat in de kern om de wettelijke beoordeling en vaststelling in rechte van in beginsel niet-vastgestelde geldvorderingen en van daarmee samenhangende (persoons)gegevens en informatie in insolventieprocedures. ClaimsAgent is wat die (persoons)gegevens en informatie betreft alleen tussenpersoon (agent), stelt zich in dat verband volstrekt lijdelijk op en voert zelf geen (persoons)gegevens of informatie over vorderingen in, verwijdert deze niet en brengt daarin zelf geen wijzigingen aan.

De crediteuren verstrekken zelf op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico hun (persoons)gegevens en informatie over hun vorderingen via bovengenoemde Internet-websites. In voorkomende gevallen verstrekken door de crediteuren aangestelde derden deze (persoons)gegevens en informatie namens hen of voeren de betrokken curatoren of bewindvoerders deze (persoons)gegevens en informatie in via genoemde websites.

Raadplegen, wijzigen en verwijderen van (persoons)gegevens en informatie

De crediteuren hebben steeds – via hun accounts – toegang tot hun (persoons)gegevens en informatie en kunnen deze te allen tijde raadplegen, wijzigen of verwijderen. Daartoe behoren ook de (persoons)gegevens en informatie betreffende hun ingediende vorderingen. Indien en voorzover de curatoren of bewindvoerders (persoons)gegevens en informatie van crediteuren hebben ingevoerd, hebben zij dat gedaan uit hoofde van hun wettelijke taakvervulling. In dat geval dienen crediteuren die hun (persoons)gegevens niet zelf online hebben ingevoerd, wijziging of verwijdering daarvan aan de betreffende curator of bewindvoerder te verzoeken.

Data-portabiliteit

Gebruikers hebben door middel van hun account inzage in de actuele (persoons)gegevens en informatie die van hun worden verzameld, verwerkt en bewaard. Via hun account kunnen gebruikers die (persoons)gegevens en informatie verder verwerken (d.w.z. via downloads of kopieën).

Openbaarmaking (persoons)gegevens

ClaimsAgent benadrukt dat de wettelijke regels die van toepassing zijn op de afwikkeling van insolventieprocedures met zich brengen dat uiteindelijk alle (persoons)gegevens en informatie van bij insolventieprocedures betrokken partijen (waaronder gebruikers) openbaar gemaakt zullen worden en door een ieder ingezien moeten kunnen worden.

ClaimsAgent verricht in dat verband in beginsel zelf geen handelingen waardoor gegevens van crediteuren, waaronder persoonsgegevens, via bovengenoemde websites of anderszins openbaar worden gemaakt. De bij de afwikkeling van insolventieprocedures betrokken professionals kunnen de diensten wel gebruiken om gegevens en informatie van en over crediteuren via bovengenoemde websites openbaar te maken. ClaimsAgent heeft de diensten zodanig ingericht dat persoonsgegevens in dat geval geanonimiseerd worden weergegeven of worden afgeschermd. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de rechterlijke macht.

Rechtmatigheid van de gegevensverwerking

De verwerking van (persoons)gegevens en informatie door ClaimsAgent en de terbeschikkingstelling daarvan aan de curatoren en bewindvoerders is rechtmatig op grond dat de crediteuren toestemming hebben gegeven voor hierboven specifiek omschreven en daarmee verenigbare doeleinden, op grond dat in voorkomende gevallen curatoren en bewindvoerders in het kader van de uitvoering van hun wettelijke taak gebruik maken van de diensten van ClaimsAgent, ofwel op grond dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van afgewogen gerechtvaardigde belangen van ClaimsAgent of van derden.

De curatoren en bewindvoerders verwerken de met de vorderingen van crediteuren samenhangende (persoons)gegevens en informatie die zij via ClaimsAgent verkrijgen op hun beurt verder, zoals bijvoorbeeld door het beoordelen van de juistheid en volledigheid van die (persoons)gegevens en informatie, het naar eigen inzicht aanbrengen van wijzigingen daarin en het in rechte laten vaststellen daarvan. De curatoren en bewindvoerders verrichten deze verdere verwerking van (persoons)gegevens en informatie uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke en in zoverre niet ingevolge een (verwerkers)overeenkomst met ClaimsAgent en ook niet als gezamenlijke verantwoordelijke samen met ClaimsAgent.

De curatoren en bewindvoerders verrichten deze zelfstandige verwerking c.q. bewerking van (persoons)gegevens en informatie zowel in de softwareapplicatie op de computersystemen van ClaimsAgent als op hun eigen computersystemen. ClaimsAgent heeft geen zeggenschap over laatstgenoemde computersystemen.

Beveiliging en integriteit van de verwerking van (persoons)gegevens en informatie

ClaimsAgent heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de verzamelde, opgeslagen en verwerkte (persoons)gegevens en informatie. De softwareapplicatie en database van ClaimsAgent worden daartoe gehost op een gecertificeerd datacenter in Nederland althans binnen de Europese Unie. De dienstverlening van de hosting provider is omgeven met beveiligingsdiensten, waarover ClaimsAgent ten behoeve van de veiligheid geen nadere mededelingen doet.

ClaimsAgent heeft het gegevensverkeer met de websites, softwareapplicaties en computersystemen waar gebruikers (persoons)gegevens aan verstrekken en onttrekken beveiligd door middel van encryptie, dat wil zeggen dat het dataverkeer tussen de website en de gebruiker (door middel van een zgn. TSL-certificaat) elektronisch is versleuteld en beschermd tegen inzage door derden. Absolute veiligheid van gegevensverzending via het Internet kan echter niet worden gegarandeerd. Dat geldt ook met betrekking tot de verzameling, verwerking en opslag van (persoons)gegevens door middel van via het Internet toegankelijke computersystemen. ClaimsAgent biedt derhalve geen garantie voor de absolute veiligheid van de door haar gebruikte softwareapplicatie of computersystemen.

ClaimsAgent zal in geval van een inbreuk op de beveiliging van (persoons)gegevens of informatie de Autoriteit Persoonsgegevens en de gebruikers op de hoogte stellen door middel van e-mail.

ClaimsAgent geeft (persoons)gegevens en informatie uitsluitend in beheer aan en ter verdere verwerking ter beschikking van derden, die daarbij ofwel handelen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen ofwel zich contractueel hebben verplicht de gegevens en informatie te verwerken overeenkomstig de geldende privacy-regelgeving en dit aan ClaimsAgent hebben aangetoond.

De moedermaatschappij van ClaimsAgent, dat is CrediVera B.V., heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. Alle partijen die, anders dan als curator of bewindvoerder of hun hulppersonen uit hoofde van hun betreffende wettelijke verplichtingen, kennis kunnen nemen van de door ClaimsAgent verwerkte of bewaarde (persoons)gegevens of informatie, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. 

Klachten over de verwerking van persoonsgegevens

ClaimsAgent verzoekt eenieder die van mening is dat ClaimsAgent bij de uitvoering van haar werkzaamheden in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, of daarover anderszins vragen of opmerkingen heeft, daarvan mededeling te doen aan ClaimsAgent via het mailadres info@claimsagent.nl. ClaimsAgent zal daarop binnen redelijke termijn en in beginsel binnen een maand antwoorden. Tevens bestaat de mogelijkheid over de handelwijze van ClaimsAgent een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag. De betreffende contactgegevens vindt u hier.

Klikgedrag

Deze softwaredienst registreert algemene bezoekgegevens, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de softwaredienst te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan.

ClaimsAgent gebruikt alleen functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen optimaliseren, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. De verkregen gegevens worden geaggregeerd gebruikt en niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgespeeld.

Alle websites gebruiken cookies met bepaalde technische en site-specifieke informatie. Als u ingelogd bent bij ClaimsAgent kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord bewaard worden in een cookie.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Indien u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Leverancier en andere websites

Op de websites van ClaimsAgent treft u mogelijk hyperlinks aan naar andere websites, waaronder die van de rechterlijke macht. ClaimsAgent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens.

Wijzigingen

ClaimsAgent kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande Gebruiksvoorwaarden en Privacy- en beveiligingsbeleid. De jongste versie van de gebruiksvoorwaarden en privacy policy vervangt oudere versies daarvan. Checkt u daarom regelmatig deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacy- en beveiligingsbeleid.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 9 september 2020