Juridische informatie

Juridische informatie

Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy
 
BELANGRIJK:  lees deze  gebruiksvoorwaarden  en  privacy  policy  aandachtig voordat  u  deze  softwaredienst gebruikt. U dient de toepasselijkheid van onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy - waaronder het installeren van cookies op uw computer - te aanvaarden om gebruik te kunnen maken van deze softwaredienst.

Gebruiksvoorwaarden softwaredienst en websites

ClaimsAgent B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24421586 (hierna “Leverancier”)  stelt deze softwaredienst beschikbaar door middel van enkele gangbare Internetbrowsers  (waaronder  Windows Internet  Explorer  7  en  hoger,  Modzilla  Firefox  3.6  en  hoger,  Google Chrome  11  en  hoger,  Apple Safari  5  en  hoger).  U  dient  zelf  te  zorgen  voor  installatie van  een  Internetbrowser, anti-virus programmatuur en programmatuur ter beveiliging van uw computersysteem tegen bedreigingen.

Leverancier  stelt  deze softwaredienst  beschikbaar  in  de  staat  waarin  deze  zich  van  tijd  tot  tijd bevindt (beschikbaarstelling  ‘as  is’).  Leverancier  kan  naar eigen  inzicht  wijzigingen  in  deze  softwaredienst  aanbrengen. Leverancier  is niet  verplicht specifieke eigenschappen  van deze  softwaredienst  te handhaven  of  daaraan  toe  te voegen.  Leverancier  levert  geen  aanvullende  diensten, tenzij  daartoe  een  afzonderlijke  overeenkomst  wordt gesloten.

Alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) deze softwaredienst zijn (intellectueel) eigendom van Leverancier of  van  haar  toeleveranciers  en  van andere  derden  van  wie  materiaal  ter  beschikking  wordt  gesteld.  U  zult  de (intellectuele)  (eigendoms)rechten  van  Leverancier,  van  haar  toeleveranciers  en  andere  derden  op  (de  inhoud van)  deze  softwaredienst,  daaronder begrepen  het  databankenrecht  van  de  producent  van  de  databank  en  de daarop  gebaseerde  en  daaraan  ontleende  data  en  informatie,  eerbiedigen.  U  verleent  voorzover  vereist toestemming aan Leverancier om de door u ingevoerde data en informatie op te (doen) nemen in de databank en om die data en informatie voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar gebruikers en voor haar overige dienstverlening te (doen) gebruiken met inachtneming van onderstaande privacy policy.

U  neemt  het  op  zich  om  de  inlog-gegevens,  die u  bij  het  aanmaken  van  een  account  voor  het  gebruik  van  de softwaredienst verkrijgt, vertrouwelijk (doen) behandelen en ook bij het inschakelen van hulppersonen of andere derden  alle  redelijkerwijs  te  eisen  maatregelen nemen  ter  bescherming  van  de  vertrouwelijkheid  van  de  inlog-gegevens.  U  neemt  het  op  zich  om  wijzigingen  in  de  door  u  geregistreerde  gegevens  steeds  onverwijld  in  uw account aan te passen.

U neemt het op zich ervoor te zorgen dat het door u geregistreerde e-mailadres gedurende de gehele periode van gebruik  van  de  softwaredienst  in  werking  is en  u  dient  uw  e-mail  regelmatig  te  bekijken.  Indien  uw  e-mailadres wijzigt, neemt u het op zich om het nieuwe e-mailadres onverwijld in uw account te registreren.

Door aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en privacy policy stemt u ermee in, dat alle correspondentie en overige berichtgeving over de door u ingediende vordering(en) en alle daarmee verband houdende oproepen aan het door u geregistreerde e-mailadres (of de e-mailadressen) kan (kunnen) plaatsvinden.

Leverancier  en  haar  toeleveranciers  sluiten  elke  aansprakelijkheid  voor schade  als  gevolg  van  ongeautoriseerd gebruik van de inlog-gegevens uit. Indien redelijkerwijs aanleiding bestaat om de inlog-gegevens te wijzigen, zult u daartoe onverwijld overgaan. Door middel van de functie „wachtwoord vergeten?‟ kunt u een nieuw wachtwoord verkrijgen.

Het  gebruik  van  (de  inhoud  van)  deze  softwaredienst  en  gerelateerde websites,  daaronder  begrepen  de overdracht en uitwisseling van data, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en voor uw eigen risico. Het is u niet toegestaan  om  de  inhoud  van  deze  softwaredienst  en  gerelateerde  websites  van  Leverancier  en  daarop gebaseerde  en  daaraan  ontleende  informatie  op  niet-incidentele  basis,  al  dan  niet  bewerkt,  in  welke  vorm  dan ook  openbaar  te  maken,  commercieel  te  exploiteren,  te  verveelvoudigen  of  te  verkopen,  in  netwerken  te integreren of anderszins te openbaren.

Leverancier en haar toeleveranciers kunnen niet instaan voor de juistheid van de data en informatie die u via de softwaredienst  en  gerelateerde  websites  van  Leverancier  overdraagt,  verkrijgt,  raadpleegt  en  gebruikt. Leverancier en haar toeleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen  immateriële  schade,  bedrijfsschade  of  stagnatieschade,  voortvloeiende  uit  het  gebruik  van  deze softwaredienst  of  de  via  deze softwaredienst  en  websites  van  Leverancier  overgedragen,  verkregen, geraadpleegde en gebruikte data en informatie. Leverancier en haar toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een storing of het niet-toegankelijk c.q. niet-beschikbaar zijn van deze softwaredienst en gerelateerde websites.

U dient de eventueel door Leverancier te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van:

  • het  registreren  of  ter  verificatie  aanbieden  van  een niet  bestaande  schuldvordering  of  een  schuldvordering voor een verhoogd bedrag (strafbaar ingevolge art. 344 Wetboek van Strafrecht);  
  •  ieder  gebruik  van  deze softwaredienst   op  een  wijze  die schadelijk  is of kan  zijn  voor  Leverancier  en  haar toeleveranciers, voor klanten van Leverancier of voor derden;  
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (spam) aan personen van wie u het e-mailadres via deze softwaredienst  hebt verkregen;  
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten van deze softwaredienst, alsmede het hinderen of het belemmeren van het gebruik daarvan;  
  • het verspreiden van virussen of andere schadelijke componenten.

Op het gebruik van deze softwaredienst van Leverancier is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over of voortvloeiend uit het gebruik van deze softwaredienst zullen in eerste instantie exclusief worden beslecht door de rechtbank te ‟s-Gravenhage.

Privacy Policy

Inleiding

Leverancier acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar  softwaredienst en websites  van  essentieel  belang. Persoonsgegevens  worden  daarom  zorgvuldig  behandeld  en  beveiligd.  In overeenstemming  met  de  Wet  bescherming  persoonsgegevens  is  de verwerking  aangemeld  bij  het  College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Leverancier neemt te allen tijde de voorschriften van het College Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerking van persoonsgegevens  

Leverancier  registreert  persoonsgegevens van gebruikers  van  haar softwaredienst.  Leverancier  gebruikt  deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten met haar gebruikers, voor haar overige dienstverlening en om gebruikers van haar diensten op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij ClaimsAgent B.V., t.a.v. Adresregistratie, Jan van Ghestellaan 31, 3054 CE Rotterdam of per e-mail aan info@claimsagent.nl. ClaimsAgent B.V. laat uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Klikgedrag  

Deze  softwaredienst  registreert  algemene  bezoekgegevens,  zonder  dat gebruikers  daarmee  worden geïdentificeerd.  Het  doel  hiervan  is  om  de inrichting  van  de  softwaredienst  te  optimaliseren.  Ook  kunnen  deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Gebruik van cookies

Definitie van cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan.

Er  zijn  twee  soorten  cookies. Sessiecookies  worden  weer  van  uw  computer  verwijderd  zodra  u  uw  webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Waarom gebruikt Leverancier cookies?  

Leverancier gebruikt alleen functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te  kunnen  analyseren  en  om  daarmee  de website  te  kunnen  optimaliseren, zonder dat gebruikers daarmee worden geïdentificeerd. De verkregen gegevens worden geaggregeerd gebruikt en niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgespeeld.

Wanneer gebruikt Leverancier cookies?  

Alle  websites  gebruiken  cookies  met  bepaalde  technische  en  site-specifieke informatie.  Als  u  ingelogd  bent  bij Leverancier kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U  bent  altijd  gerechtigd  om  cookies  te  weigeren.  U  kunt  daarvoor  uw webbrowser  instellen  om  alle  cookies  of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Indien u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Leverancier en andere websites

Op  de  websites  van  Leverancier  treft  u  mogelijk  hyperlinks  aan  naar  andere  websites.  Leverancier  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de omgang door beheerders van andere websites met uw gegevens.

Wijzigingen

Leverancier kan zonder aankondiging wijzigingen aanbrengen in bovenstaande gebruiksvoorwaarden en privacy policy. De jongste versie van de gebruiksvoorwaarden en privacy policy vervangt oudere versies daarvan. Checkt
u daarom regelmatig deze gebruiksvoorwaarden en dit privacy statement.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 10 juni 2015